Aftagerpanel

 
Panelet sammensættes af 8-10 eksterne repræsentanter for INF's aftagerområder samt 3 repræsentanter fra INF – studieleder, formand for studienævnet samt institutleder. Sidstnævnte er også formand for panelet. INF stiller desuden en sekretær til rådighed. Medlemmerne er:
 • Christian Lauersen, chef for Det Samfundsfaglige Fakultetsbibliotek
 • Ejvind Jørgensen, Strategidirektør, cBrain
 • Rikke Andreasen, Director, Novo Nordisk, Global Information & Analysis
 • Tine Segel, formand, Bibliotekarforbundet (næstformand for Aftagerpanelet)
 • Hanne Marie Knudsen, Direktør for Knudsen Syd
 • Marie Østergaard, bibliotekschef, Aarhus Bibliotekerne
 • Bo Weymann, chefstrateg, Strategisk Udvikling, DBC
 • Jette Hyldegaard, Studieleder, INF
 • Jens-Erik Mai, Institutleder, INF (formand for Aftagerpanelet)
 • Lars Konzack, Studienævnsformand, INF

Periode

Eksterne medlemmer af panelet sidder for en 2-årig periode. Der er mulighed for forlængelse.

Formål og opgaver

Aftagerpanelet indgår i dialog med INF om uddannelsernes kvalitet og relevans.
Panelet har følgende opgaver:
 • Rådgive og vejlede INF i forhold til arbejdsmarkedets behov
 • Understøtte de studerendes karrieremuligheder
 • Understøtte INF's netværk med erhvervslivet
 • Bidrage til markedsføring af INF's uddannelser
 • Bidrage til evaluering af INF's uddannelser
 • Afgive udtalelse om spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
 • Understøtte INF's strategiarbejde
Aftagerpanelet bidrager ligeledes til udvikling af eksisterende og nye uddannelser og undervisnings- og prøveformer samt til uddannelsernes internationalisering. Aftagerpanelets virke er også kort beskrevet i Kapitel 5 i KUs vedtægt.

Møder og kommunikation

Aftagerpanelet mødes som udgangspunkt 2 gange årligt. Der kan efter behov deltage andre uden for udvalgets medlemskreds. Øvrig kommunikation foregår over mail og lignende.