Hvad kan vi lære af norsk biblioteksledelse? – Københavns Universitet

INF > Nyheder > Hvad kan vi lære af no...

29. oktober 2013

Hvad kan vi lære af norsk biblioteksledelse?

Forskning

Ane Landøy har forsket i norsk biblioteksledelse. Hun har fundet en række forskelle på dansk og norsk biblioteksledelse og har blandt andet udviklet en model for skandinavisk biblioteksledelse.

 
Ane Landøy er universitetsbibliotekar på University of Bergen. Hun har med sin ph.d. med arbejdstitlen "Library Leadership in Norway" undersøgt biblioteksledelse i Norge. Hendes arbejde bygger videre på Niels Ole Pors og Carl Gustav Johannsens store danske bibliotekslederundersøgelser (The Danish Library Leadership Surveys 2001-2007, 2013).
En stor del af undersøgelsens datamateriale bygger videre på de spørgeskemaer Pors og Johannsen anvendte. Spørgeskemaerne er besvaret af 244 norske biblioteksledere fra fag- og folkebiblioteker og på forskellige niveauer.
 
Norges biblioteker er af en anden størrelse
En væsentlig forskel mellem norske og danske biblioteker er antallet af medarbejdere. De norske biblioteker har langt færre end de danske. 80 % af de norske biblioteker har således under 25 medarbejder, mod 24 % af de danske.
 
Norske biblioteksledere er mere tilfredse end danske
Norske biblioteksledere er meget tilfredse. 49 % er meget tilfredse med deres arbejde, mens dette kun gælder for 35 % af danske biblioteksledere ifølge Pors og Johannsens bibliotekslederundersøgelser. Fælles for både danske og norske biblioteksledere er, at deres tilfredshed korrelerer med deres oplevede frihed til at organisere arbejdet og til at tage beslutninger. Det korrelerer desuden med deres kompetencer og personlig udvikling. Mistrivsel derimod hænger sammen med en dårlig balance mellem arbejde og fritid.
 
Skandinavisk ledelse har mange lighedstræk
På baggrund af Ane Landøys undersøgelser, har hun undersøgt i hvilken udstrækning der findes en fælles skandinavisk ledelsesstil, og i hvor høj grad norske biblioteksledere er påvirket af denne. Undersøgelser af national kultur i Skandinavien peger på en samarbejds- og konsensusorienteret ledelsesstil, der er inkluderende og værdiorienteret med fokus på personale og processer. Ane Landøy har desuden udarbejdet en model for norsk biblioteksledelse med faktorer som påvirker ledelse. Disse faktorer er blandt andet uddannelse, organisationstype og personlige faktorer.
 
Anes ph.d. forventes afleveret 5. november 2013.

 
Af Rasmus Blomqvist