Kom til tiltrædelsesforelæsninger med 3 nye professorer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Kom til tiltrædelsesfo...

01. april 2014

Kom til tiltrædelsesforelæsninger med 3 nye professorer

Indbydelse

Det Informationsvidenskabelige Akademi har hermed den store glæde at indbyde til Triple Tiltrædelsesforelæsningsarrangement tirsdag den 13. maj kl. 15-18 i IVAs festsal med efterfølgende reception.

De tre professorer er:

  • Diane Sonnenwald, professorat i Information Science
  • Morten Hertzum, professorat i Information Science
  • Hans Dam Christensen, professorat i Cultural Communication/Kulturformidling

Program:

Kl. 15.00 – 15.10 Velkomst v. Per Hasle, direktør, professor IVA

Kl. 15.10 – 15.40 Tiltrædelsesforelæsning v. professor Diane Sonnenwald: Titel: Visioning Studies: A Socio-Technical Approach to Designing the Future

Kl. 15.40 – 16.10 Tiltrædelsesforelæsning v. professor Morten Hertzum Titel: Organizational Implementation: A Hard Problem in Need of Solutions

Kl. 16.10 – 16.40 Tiltrædelsesforelæsning v. professor Hans Dam Christensen Titel: Google Earth og Heidegger light – om informationsstudier og kulturstudier

Kl. 16.40 – 17.00 Uddeling af P. F. Suhms legat til tre personer, som har ydet en ekstraordinær indsats inden for den danske bibliotekssektor

IVA er vært ved en efterfølgende reception. Adressen er Birketinget 6, 2300 København S. (Se kørevejledning)

Om professorerne (scroll down for English version)

Professor Diane Sonnnenwald

Professor Sonnenwald forsker i informationsadfærd og samarbejdsteknologi i en række forskellige sammenhænge, herunder tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde i politiets arbejde, akut lægehjælp, den akademiske verden og industrien.

Introduktion til forelæsning

Visioning Studies: A Socio-Technical Approach to Designing the Future Det er vigtigt så tidligt som muligt inden for forskning og udvikling at kaste lys over den potentielle effekt af fremtidig teknologi i dynamiske, komplekse og/eller ukendte sammenhænge. Det er vigtigt at bistå teknologiforskning og dermed ideelt øge teknologiens fremtidige indoptagelse og brug, men også at reducere ikke ønskede negative konsekvenser af teknologien. Til at opdage den potentielle virkning af fremtidig teknologi og teoriudvikling om hidtil ukendte fænomener, er der udviklet et samarbejde med en multidisciplinær forskningstilgang, vi kalder visioning studies. Det har resulteret i to komplementære tilgange til visioning studies. Den ene undersøger fremtidig opgavevaretagelse ved anvendelse af eksperimentelt design i forhold til opgavesimulation, observation, spørgeskemaer og interviews. Den anden undersøger de fremtidige sociale implikationer ved at anvende kvalitativt design med brug af video til at fremstille teknologi-visioner og semistrukturerede interviews. Indtil videre har visioning studies fokuseret på 3D-teknologiens potentiale i forbindelse med akut pleje, fremtidig mobilteknologi inden for politiet og inddragelse af sjældne fysisk-virtuelle bøger i undervisning.

Professor Morten Hertzum

Professor Morten Hertzum fik sin ph.d. i datalogi i 1994 og arbejdede derefter et par år som systemudvikler i offentlige og private organisationer. Hans forskningsinteresser er menneske-computer interaktion, brugbarhed, computerstøttet samarbejde, informationssøgeadfærd, participatorisk design og sundhedsinformatik.

Introduktion til forelæsning

Organisatorisk implementering: Et svært problem som kalder på at blive løst Organisatorisk implementering er den proces, hvor et informationssystem introduceres i en organisation. Processen omfatter systemkonfigurering, brugeruddannelse, ny arbejdsgange, ibrugtagning og relaterede aktiviteter. Forelæsningen vil give eksempler på problematiske organisatoriske implementeringer, diskutere bidrag til vores forståelse af disse problemer og foreslå, hvad der forekommer at være nogle lovende løsningselementer. Argumentet er, at organisatorisk implementering ikke kan gøres til en simpel proces; men at der er muligheder for at udvikle redskaber, som – hvis de bruges kompetent – vil afhjælpe nogle af problemerne.

Professor Hans Dam Christensen

Professor Hans Dam Christensens primære forskningsinteresser er visuelle medier, kunsthistorie, visuel kultur og museologi. Han har bl.a. arbejdet med vidensorganisering inden for billeddomænet, digitalisering af kulturarv og digital museumsformidling. Udover at være vicedirektør for IVA er han bl.a. formand for Dansk Center for Museumsforskning i perioden 2014-2016.

Introduktion til forelæsning

Google Earth og Heidegger light – om informationsstudier og kulturstudier De første fotografier fra rummet af den fritsvævende jordklode blev taget i august 1966. En måneds tid senere bemærkede den ældre filosof Martin Heidegger i et interview, at han blev "erschrocken", da han så dem. I dag er der formentlig ingen, som får den oplevelse, når informationssystemet Google Earth anvender den fritsvævende klode som indgangsbillede. Som et umage par knyttes Heidegger og Google Earth sammen i denne forelæsning med henblik på at diskutere blandingen af informations- og kulturstudier.

About the professors

Professor Diane Sonnenwald

Professor Sonnenwald conducts research on collaboration, information behaviour and collaboration technology in a variety of contexts, including inter-disciplinary and inter-organizational collaboration in police work, emergency healthcare, academia and industry.

Introduction to the lecture

Visioning Studies: A Socio-Technical Approach to Designing the Future Illuminating the potential impact of future technology in dynamic, complex and/or unknown contexts as early as possible in the research and development (R&D) cycle can help guide technology research, ideally enhancing the technology’s future adoption and use as well as reducing its unintended negative consequences. To discover the potential impact of future technology and develop theory regarding unprecedented phenomena, we have been developing a collaborative, multi-disciplinary research approach called visioning studies. Two complementary components to visioning studies have emerged. One component investigates future task performance using experimental designs involving task simulation, observation, questionnaires and interviews. The other explores future social implications using a qualitative design involving a video depicting the technology vision and semi-structured interviews. To date visioning studies have focused on the potential of 3D telepresence technology in emergency health care, future mobile technology in police work, and physical-virtual rare books in everyday learning. 

Professor Morten Hertzum

Professor Morten Hertzum received his PhD in computer science in 1994 and then worked a few years as a system developer of public and private organizations. His research interests are human-computer interaction, usability, computer-supported collaboration, information search behavior, participatory design and health informatics.

Introduction to the lecture

Organizational Implementation: A Hard Problem in Need of Solutions Organizational implementation is the process of introducing information systems in organizations. It involves system configuration, user training, new ways of working, appropriation, use, and related activities. The lecture will give examples of troubled organizational implementations, discuss important contributions to our understanding of the troubles, and propose what appear to be some promising elements of solutions. The argument is that organizational implementation cannot be made simple but that there are opportunities for devising instruments that, if skillfully used, will mitigate some of the troubles.

Professor Hans Dam Christensen

Professor Hans Dam Christensen's primary research interests are visual media, art history, visual culture and museology. Among other things, he has written about knowledge organization within the visual field, digitalization of cultural heritage and digital museum communication. He is deputy director at RSLIS and chairman of the Danish Center for Museum Research 2014-2016.

Introduction to the lecture

Google Earth and Heidegger light – of information studies and cultural studies In August 1966 the first photographs of Earth floating in space were shot. During an interview conducted a month later, the aged philosopher Martin Heidegger remarked that he became “erschrocken” when he saw them. Nowadays, probably no one gets such an experience when the information system Google Earth uses Earth floating in space as entrance picture. As an ill-matched couple, Heidegger and Google Earth are linked together in this lecture in order to discuss the integration of information studies and cultural studies.