Er Wikipedia neutral? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INF > Nyheder > Er Wikipedia neutral?

13. april 2016

Er Wikipedia neutral?

ARTIKEL

Det påstår de selv, fordi deres erklærede mål er at repræsentere alle synspunkter. Men det er ikke neutralitet, siger professor Jens-Erik Mai i ny artikel.

"Vi er neutrale, fordi vi beskriver debatter"

Et af de bærende elementer i Wikipedia er deres "Neutral Point of View" (NPOV) politik. NPOV skal sikre, at alle artikler i Wikipedia er skrevet, så de er fri for bias, og så alle signifikante synspunkter om emnet er repræsenteret i artiklen. Hoved-idéen i NPOV er, at alle emner kan anskues fra flere forskellige synspunkter, og at Wikipedia alene beskriver disse synspunkter og ikke indgår i debatter om emnerne eller de forskellige synspunkter - "to be neutral is to describe debates rather than engage in them", som Wikipedia skriver. En fundamental antagelse i NPOV er, at Wikipedias forståelse af neutralitet netop ikke er en forståelse af viden som noget objektivt – Wikipedia sigter ikke efter "'a view from nowhere' (to use Thomas Nagel's phrase)", som de skriver. 

Professor Jens-Erik Mai

Wikipedia anerkender således, at man ikke kan have ”a view from nowhere” på selve emnet, men de mener, det er muligt, neutralt at beskrive de forskellige synspunkter og debatter, der er omkring et givet emne. Opgaven for Wikipedianere er således at identificere de forskellige synspunkter, finde ud af hvilket synpunkt, der er det ene dominerende synspunkt, hvilke synspunkter som repræsenterer forskellige minoriteters synspunkter, og hvilke synspunkter, der er så små, at de slet ikke behøver at blive repræsenteret i Wikipedia. I min artikel problematiserer jeg Wikipedias antagelse om, at det er muligt at forholde sig neutralt ved alene at beskrive forskellige synspunkter på et emne.


Objektiviteten til debat

Neutralitetsbegrebet er interessant for studerende og forskere i informationsstudier, da mange af de institutioner, vi traditionelt har været associeret med – biblioteket, museet, arkivet – netop er baseret på at være neutrale. Til forskel fra Wikipedia har disse institutioner dog sjældent beskrevet hvorledes, og på hvilket filosofisk grundlag, de baserer deres neutralitet. Den globale informationseksplosion, internettet, globaliseringen, det multikulturelle samfund og den fundamentale forståelse af, at vi anskuer verden fra forskellige perspektiver og med forskellige briller, har sat disse institutioners objektivitet og neutralitet i spil.

"I dag tror meget få, at verden kan anskues fra et objektivt perspektiv, at der er én sandhed, én sand forklaring på et fænomen og dermed på at informationsservices kan være neutrale og objektive.

- Jens-Erik Mai

Der var engang, hvor biblioteket, leksikonet, nyhederne, aviserne blev opfattet som værende neutrale og objektive. I dag tror meget få, at verden kan anskues fra et objektivt perspektiv, at der er én sandhed, én sand forklaring på et fænomen og dermed på at informationsservices kan være neutrale og objektive.Det er derfor interessant, at Wikipedia eksplicit har formuleret en politik om neutralitet. Wikipedia er blevet det medie, hele verden bruger for at få viden og fakta om alverdens forskellige emner, og for at være et troværdigt medie skal Wikipedia netop opfattes som værende neutralt og fri for bias.

Det er en ommer

I min kritik af Wikipedias NPOV-politik argumenter jeg for en position, der opfatter viden som noget, der er lokalt forankret i, hvad Wittgenstein kalder sprogspil, og at viden er som en rhizom, hvor alt er forbundet til alt andet uden nogen naturlig top, bund, start, slutning. Relationerne mellem forskellige synsvinkler, mellem forskellige måder at anskue verden på, er derfor mere komplekse, end at der bare er én dominerende synsvinkel, der suppleres af nogle minoritetssynspunkter – på den måde kommer Wikipedias NPOV-politik til at antage en position, der minder meget om Nagels "view from nowhere". Jeg foreslår derfor i min artikel, at Wikipedia gentænker sin NPOV-politik og i stedet baserer politikken og praksissen i en etisk pluralistisk position.

Min artikel indgår i et temanummer af NTIK om "Køn & Crowdsourcing", som er redigeret af Maibritt Borgen, Nanna Bonde Thylstrup og Kristin Veel.

Wikipedians' Knowledge and Moral Duties
Jens-Erik Mai, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 5 (1), 2016
Download og læs artiklen her.


Af Jens-Erik Mai